لغتنامه

_
درخواست

یک درخواست یک نوشته است.
فرد به وسیله آن درخواست چیزی را می دهد.
اغلب در یک اداره.
به این کار درخواست دادن نیز می گویند.

مرکز مشاوره

مراکز مشاوره به ارائه کمک و حمایت می پردازند.
مراکز مشاوره مخصوص زنان به زنان کمک می کنند.

به عنوان مثال

  • زمانی که خشونت را تجربه می کنید.
  • وقتی مطمئن نیستید که آیا خشونتی رخ داده است یا نه.

در آنجا فقط زنان کار می کنند.
بدین وسیله همه زنان احساس خوبی خواهند داشت.

دادگاه خانواده

یک دادگاه خانواده نوع ویژه ای از دادگاه است.
این دادگاه برای حل مشکلات خانوادگی برپا می شود.
به عنوان مثال وقتی مردی زنش را کتک می زند.
بنابراین در آنجا تصمیم گرفته می شود که:

  • آیا مرد اجازه دارد هنوز با زن زندگی کند؟
  • آیا پدر اجازه دارد کودک را ملاقات کند؟
خانه زنان

هنگامی که زنان خشونت را تجربه می کنند، می توانند به یک خانه زنان بروند.
در آنجا آنها در امنیت به سر می برند.
نشانی آن سری است.
در آنجا فقط زنان زندگی می کنند.
در آنجا فقط زنان کار می کنند.

دریافت اطلاعات بیشتر در اینجا...

درمانگاه سرپایی ضد خشونت

در اینجا شما می توانید اجازه دهید شما را معاینه کنند.
در صورتی که خشونتی را تجربه کرده باشید.

دریافت اطلاعات بیشتر در اینجا...

قانون ضد خشونت

قانون ضد خشونت باید از مردم حمایت کند.
وقتی مردم خشونت را تجربه می کنند.

شرایط بهره مندی از محافظت و حمایت در قانون مشخص شده است.

و اینکه چه محافظت ها و حمایت هایی به شما تعلق می گیرد.

قاضی تصمیم می گیرد که مجرم دیگر مجاز به انجام چه کارهایی نیست.

این امور ثبت می شود.

و مجرم حکم را دریافت می کند.

دریافت اطلاعات بیشتر دراینجا...

تماس مستقیم

تماس مستقیم نام دیگری برای مشاوره تلفنی است.
در اینجا شما می توانید مشاوره دریافت کنید.

دریافت اطلاعات بیشتر در اینجا...

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی مشاوره ای درباره موارد زیر است:

  • من چه حقوقی دارم؟
  • چه قوانینی برای من مهم هستند؟
وظیفه سکوت کردن

وظیفه سکوت کردن به این معنا است که یک فرد حق ندارد چیزی را بازگو کند.

  • پزشک شما حق ندارد بازگو کند که شما به او چه توضیحاتی داده اید.
  • مشاور شما حق ندارد بازگو کند که شما به او چه توضیحاتی داده اید.

تنها وقتی شما اجازه دهید.
در این صورت پزشکان و مددکاران اجتماعی می توانند آن چه شما توضیح داده اید را بازگو کنند.

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی به معنای مشاوره تلفنی است.
تماس مستقیم BIG به ارائه مشاوره تلفنی می پردازد.

بی خانمان ها

آنها افرادی هستند که دیگر خانه ای از خود ندارند.
آنها در خیابان ها زندگی می کنند.
یا در اقامتگاهی برای افراد بی خانمان.

لغتنامه

در یک لغتنامه شما می توانید کلمات دشوار را پیدا کنید.
در آنجا کلمات به راحتی توضیح داده شده اند.

اقامتگاه پناهجویان

اقامتگاه های پناهجویان اقامتگاه هایی محافظت شده است.
نشانی آن سری است.
در آنجا فقط زنان زندگی می کنند.
مددکاران اجتماعی در آنجا کار می کنند.
آنها می توانند در رابطه با سوالات و مشکلات به شما کمک کنند.