مشخصات ناشر

BIG e.V. - ابتکار عمل برلین ضد خشونت علیه زنان

خیابان دورلاخر، 11 آ
10715 برلین

مدیر عامل: دکتر دوریس فلبینگر

تلفن: 004930233268500
فاکس: 004930233268501

mail@big-berlin.info
www.big-berlin.info

 

هیئت مدیره: Dr. Chris Lange, Friederike Regel, Stefan Beckmann

سال تأسیس: 1993
شماره ثبت: VR 15266 B
اداره ثبت برلین شارلوتنبرگ

ارتباط بانکی

SEPA-حساب مربوط به کمک های مالی
DE05 3702 0500 0003 3317 01 :IBAN
BFSWDE33BER :BIC

وضعیت غیرانتفاعی

انجمن BIG e.V مطابق §§ 51ff.AO، از آنجا که به طور منحصرا و به طور مستقیم به مقاصد غیر انتفاعی مصون از مالیات اختصاص داده شده، به عنوان .نهادی غیر انتفاعی به رسمیت شناخته شده است. BIG e.V طبق بند 5 پاراگراف 1 شماره 9 قانون مالیات بر درآمد شرکت ها (Körperschaftsteuergesetz) از مالیات شرکت ها و طبق بند 3 شماره 6 GewStG از مالیات تجاری معاف است.

MDStV: مسئول محتویات مطابق بند 10 پاراگراف 3

دکتر دوریس فلبینگر (آدرس مانند بالا)

 

این وب سایت براساس متون بروشور به زبان ساده «خشونت خانگی هرگز مطلوب نیست!» می باشد

تصاویر به وسیله رینهیلد کاسینگ از کاسل نقاشی شده است.
© رینهیلد کاسینگ

وب سایت از منابع اداره سنا برای بهداشت، مراقبت و برابری ایجاد شده است.

جستجوتماس
  • مشخصات ناشر
  • Datenschutz