چه انواعی از خشونت خانگی وجود دارد؟

چه انواعی از خشونت خانگی وجود دارد؟

 

بسیاری فکر می کنند، خشونت به معنای درد بدنی است.

ولی انواع بسیار مختلفی از خشونت خانگی وجود دارد.

هر نوع از خشونت به بدن آسیب می رساند.

یا به روح.

 

خشونت بدنی:

 • وقتی یک نفر شما را می زند.
 • وقتی یک نفر شما را هل می دهد یا لگد می زند.  
 • وقتی یک نفر گلوی شما را می گیرد.
  و شما نمی توانید دیگر نفس بکشید.

خشونت روانی:

 • وقتی کسی به شما توهین می کند.
 • وقتی یک نفر تعیین می کند که شما با چه کسی می توانید ملاقات کنید.
 • وقتی یک نفر تعیین می کند که چگونه باید لباس بپوشید.
 • وقتی یک نفر شما را می ترساند.
 • یا وقتی یک نفر شما را تهدید می کند:
  که کودکان را از شما می گیرد.
  یا به شما آسیب می رساند.
  یا شما را اخراج می کند.
  از خانه یا از کشور.

خشونت جنسی:

 • وقتی فردی شما را لمس می کند و شما به این کار تمایل ندارید.
 • وقتی باید فردی دیگر را لمس کنید
  و شما به این کار تمایل ندارید.
 • وقتی کسی شما را اجبار می کند که فیلم های هرزه تماشا کنید.
 • تجاوز جنسی:
  وقتی فردی با شما رابطه جنسی برقرار می کند و شما به این کار تمایل ندارید.
  و شما گفته اید «نه».

منزوی کردن:

 • وقتی کسی شما را زندانی می کند.
 • وقتی که اجازه ندارید تنها بیرون بروید.
 • وقتی که اجازه ندارید تلفن بزنید.
 • وقتی که اجازه ندارید با سایر مردم صحبت کنید.

موارد زیر نیز خشونت به حساب می آید:

 • وقتی که اجازه ندارید کار کنید.
 • وقتی یک نفر پول شما را بر می دارد.
 • وقتی که اجازه ندارید در کلاس زبان شرکت کنید.
 • وقتی شما خانمی را دوست دارید.
  و خانواده او از این امر ممانعت می کنند.
 • وقتی شما باید با فردی ازدواج کنید که او را دوست ندارید.

 

هر گونه خشونت بسیار آسیب زننده است.

بدن شما ممکن است به دلیل آن بیمار شود.

یا روح شما.

 • شما دیگر خوب نمی خوابید.
 • شما اغلب سردرد دارید.
  یا درد قلب.
  یا دل درد.
 • شما اغلب غمگین هستید.
 • شما تمایلی به زندگی کردن ندارید.
 • شما به خودتان آسیب می زنید.

بنابراین نیاز دارید که دنبال کمک باشید.

این امر مهم است.

چرا که خشونت به خودی خود متوقف نمی شود.

اغلب بدتر و بدتر می شود.

ولی شما می توانید کارهایی بر ضد آن انجام دهید!

به سایر مردم آن را توضیح دهید.

به عنوان مثال:

 • با شخصی که به او اعتماد دارید صحبت کنید.
  با دوستی در این باره صحبت کنید.
  یا با یک همکار.
  با یک مددکار اجتماعی در محل اقامت صحبت کنید.
 • به پلیس مراجعه کنید.
 • و به یک مرکز مشاوره.