مقدمه

در بسیاری زندگی های مشترک خشونت وجود دارد.

 

این خشونت، خشونت خانگی نامیده می شود.

 

خشونت خانگی مانند موارد زیر است:

  • وقتی مردی زنش را کتک می زند.
  • وقتی پسر بزرگ‌سال مادرش را تهدید می کند.
  • وقتی پدر دختر بزرگ‌سالش را لمس می کند.
    و در حالی که دختر او تمایلی به این کار ندارد

 

بسیاری از زنان خشونت خانگی را تجربه می کنند.

ولی خشونت ممنوع است.

هیچ کسی حق ندارد زنی را کتک بزند.

هیچ کسی حق ندارد زنی را تهدید کند.

هیچ کسی حق ندارد به زنی توهین کند.

 

ما می خواهیم به همه زنان جرأت بدهیم.

ما می خواهیم به شما هم جرأت بدهیم.

 

شما باید بدانید:

  • شما نباید خشونت را تحمل کنید.
  • شما می توانید از خود دفاع کنید!
  • شما درباره زندگی خودتان تصمیم می گیرید.
  • شما تنها نیستید!

کمک بگیرید!

مکان های دریافت کمک را در نشانی ها می یابید.

 

اطلاعات مهم برای مطالعه:

این صفحه به زبان ساده است.

با این وجود بعضی کلمات مشکل در متن وجود دارد.

این کلمات به صورت ضخیم و به رنگ قرمز نوشته شده اند.

این کلمات در لغتنامه توضیح داده شده اند.

روی کلمه کلیک کنید.

به این وسیله به لغتنامه منتقل می شوید.