نشانی های مهم

در صورتی که به دنبال کمک هنگام بروز خشونت خانگی هستید.

هنگامی که به دنبال مشاوره و اطلاعات درباره خشونت خانگی هستید.

پلیس
 
تلفنتلفن:110
فاکسفاکس:110
اینترنتاینترنت:www.polizei.berlin.de
آتش نشانی
 
تلفنتلفن:112
فاکسفاکس:112

پروژه زنان

Frauen-Projekte

BIG-Hotline
 
تلفنتلفن:030 - 6 11 03 00
فاکسفاکس:030 - 61 07 45 65
اینترنتاینترنت:www.big-hotline.de

مراکز مشاوره در زمینه خشونت خانگی

Frauen-Treffpunkt (Neukölln)
 
تلفنتلفن:030 - 6 22 22 60
پیامک برای ناشنوایانپیامک برای ناشنوایان:0151 - 56 74 09 45
فاکسفاکس:030 - 62 70 55 18
هر همکار کمی با زبان اشاره آشنا است.
یک سطح شیب دار برای افراد دارای صندلی چرخدار وجود دارد.
امکانات مخصوص کودکان: مراقبت، کمک و حمایت
Frauenraum (Mitte)
 
تلفنتلفن:030 - 4 48 45 28
فاکسفاکس:030 - 4 48 45 27
اینترنتاینترنت:www.frauenraum.de
Frauen-Beratung Bora (Weißensee)
 
تلفنتلفن:030 - 9 27 47 07
فاکسفاکس:030 - 92 37 52 66
مشاوره به وسیله رایانه: https://bora.beranet.info
Frauenberatung Tara (Schöneberg)
 
تلفنتلفن:030 - 78 71 83 40
فاکسفاکس:030 - 78 71 83 49
Interkulturelle Fach-Beratungs-Stelle und Interventions-Stelle (Zehlendorf)
 
تلفنتلفن:030 - 80 19 59 80
فاکسفاکس:030 - 80 19 59 82
مشاوره و حمایت به بسیاری زبان ه

خانه های زنان

Frauen-Haus des Caritasverbandes
 
تلفنتلفن:030 - 8 51 10 18
فاکسفاکس:030 - 8 51 30 10
اینترنتاینترنت:www.caritas-berlin.de
Hestia-Frauen-Haus
 
تلفنتلفن:030 - 5 59 35 31
فاکسفاکس:030 - 55 48 96 99
اینترنتاینترنت:www.hestia-fh.de
2. Autonomes Frauen-Haus
 
تلفنتلفن:030 - 37 49 06 22
فاکسفاکس:030 - 37 49 06 20
Frauen-Haus Cocon
 
تلفنتلفن:030 - 91 61 18 36
فاکسفاکس:030 - 91 61 18 37
Frauen-Haus Bora
 
تلفنتلفن:030 - 9 86 43 32
فاکسفاکس:030 - 9 86 53 20
Interkulturelles Frauen-Haus
 
تلفنتلفن:030 - 80 10 80 50
فاکسفاکس:030 - 80 10 80 55

اقامتگاه های پناهجویان

Frauenort Augusta
 
تلفنتلفن:030 - 28 59 89 77
پیامک برای ناشنوایانپیامک برای ناشنوایان:0160 - 6 66 37 78
فاکسفاکس:030 - 46 60 02 18
اینترنتاینترنت:www.frauen-zuflucht.de
امکانات مخصوص زنان معلول:
کارکنان با زبان اشاره آشنا هستند.
Frauenzimmer e. V.
 
تلفنتلفن:030 - 7 87 50 15
فاکسفاکس:030 - 7 87 50 16
اینترنتاینترنت:www.frauenzimmer-ev.de
امکانات مخصوص زنان معلول:
یک اقامتگاه پناهجویان به وسیله صندلی چرخدار قابل دسترسی است.
یک زن نابینا می تواند با خود سگ راهنما بیاورد.
Flotte Lotte
 
تلفنتلفن:030 - 4 16 70 11
فاکسفاکس:030 - 40 71 35 92
Hestia-Zufluchts-Wohnungen
 
تلفنتلفن:030 - 4 40 60 58
فاکسفاکس:030 - 44 05 50 40
اینترنتاینترنت:www.hestia-ev.de
Matilde e. V.
 
تلفنتلفن:030 - 56 40 02 29
فاکسفاکس:030 - 5 64 75 62
offensiv ´91 e. V.
 
تلفنتلفن:030 - 63 22 38 45
فاکسفاکس:030 - 6 31 60 01
اینترنتاینترنت:www.offensiv91.de
Paula Panke
 
تلفنتلفن:030 - 4 85 47 02
پیامک برای ناشنوایانپیامک برای ناشنوایان:0163 - 9 60 63 82
فاکسفاکس:030 - 48 09 98 47
اینترنتاینترنت:www.paula-panke.de
یک شماره تلفن دیگر: 030 – 4 85 47 01
امکانات مخصوص زنان معلول:
کارکنان با زبان علائم آشنا هستند.
ZUFF e. V.
 
تلفنتلفن:030 - 6 94 60 67
فاکسفاکس:030 - 69 81 83 58

مراکز مشاوره و پروژه های سکونت بیشتر

Interkulturelles Wohn-Projekt
 
تلفنتلفن:030 - 80 10 80 10
فاکسفاکس:030 - 80 10 80 15
Mädchen-Notdienst Krisen-Wohnung von Wildwasser e. V.
Bornemannstraße 12
13357 Berlin
تلفنتلفن:030 - 21 00 39 90
فاکسفاکس:030 - 21 00 39 91

مراکز مشاوره در زمینه خشونت جنسی

Frauen-Selbsthilfe und Beratung
Friesenstraße 6
10965 Berlin
تلفنتلفن:030 - 6 93 91 92
فاکسفاکس:030 - 6 93 88 52
Mädchen-Beratungs-Stelle Mitte
Dircksenstraße 47
10178 Berlin
تلفنتلفن:030 - 2 82 44 27
فاکسفاکس:030 - 28 48 49 15
Interkulturelle Wohngruppe für Mädchen DonyA
Wriezener Straße 10/11
13359 Berlin
تلفنتلفن:030 - 48 62 82 11
فاکسفاکس:030 - 48 62 82 12
Frauen-Nacht-Café von Wildwasser e. V.
Mareschstraße 14
12055 Berlin
تلفنتلفن:030 - 61 62 09 70
در اینجا می توانید هنگام شب کمک دریافت کنید.
KIZ (Kind im Zentrum)
Maxstraße 3a
13347 Berlin
تلفنتلفن:030 - 2 82 80 77
فاکسفاکس:030 - 2 82 93 90
اینترنتاینترنت:www.ejf.de
Lara Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen*
Fuggerstraße 19
10777 Berlin
تلفنتلفن:030 - 2 16 88 88
فاکسفاکس:030 - 2 16 80 61
اینترنتاینترنت:www.lara-berlin.de

مراکز مشاوره بیشتر

Netzwerk behinderter Frauen Berlin e. V.
Leinestraße 51
12049 Berlin
تلفنتلفن:030 - 61 70 91 67
فاکسفاکس:030 - 67 96 83 20
یک شماره تلفن دیگر: 03061709168
Lesbenberatung
Kulmer Str. 20
10783 Berlin
تلفنتلفن:030 - 2 15 20 00
فاکسفاکس:030 - 21 91 70 09

درمانگاه سرپایی ضد خشونت

Gewaltschutzambulanz Charité
Birkenstraße 62, Hs. N
10559 Berlin
تلفنتلفن:030 - 4 50 57 02 70
فاکسفاکس:030 - 45 07 57 02 70

خدمات اضطراری حمایت از کودکان در برلین

Hotline Kinder-Schutz
 
تلفنتلفن:030 - 61 00 66
Kinder-Notdienst
Gitschiner Straße 48/49
10969 Berlin
تلفنتلفن:030 - 61 00 61
اینترنتاینترنت:www.kindernotdienst.de
Mädchen-Notdienst
Mindener Straße 14
10589 Berlin
تلفنتلفن:030 - 61 00 63
Jugend-Notdienst
Mindener Straße 14
10589 Berlin
تلفنتلفن:030 - 61 00 62