خشونت به خودی خود متوقف نمی شود

خشونت به خودی خود متوقف نمی شود.

 

گاهی اوقات برای مدتی بهتر می شود.        

ممکن است فکر کنید که خشونت پایان یافته است.

اما اغلب اوقات این مشکل باقی می ماند.

و اغلب دوباره تکرار می شود.

به این علت آن را چرخه خشونت نامیده اند.

 

که به طور مثال می تواند این گونه باشد:

 • شریک زندگیتان شما را تهدید می کند.
  همیشه شما را می زند.
  او از این طریق احساس قوی بودن می کند و حس خوبی دارد.
  ولی به شما بسیار سخت می گذرد.
 • شریک زندگی شما ممکن است از این امر متاسف باشد.
  او از شما معذرت می خواهد.  
  او قول می دهد که دیگر هیچ وقت شما را نزند.
 • او برای شما هدیه می خرد.
 • در این هنگام شما احساس بهتری خواهید داشت.
  شریک زندگیتان و شما یکدیگر را بهتر درک می کنید.
  از نو عاشق یکدیگر می شوید.
 • ولی دوباره تکرار می شود.
  مشکل باقی می ماند.
  شریک زندگیتان شما را مجدداً تهدید می کند.
  شما دوباره می ترسید.
  خشونت ممکن است همواره شدیدتر شود.

 

ما می خواهیم به شما جرأت بدهیم.

بسیاری زنان سرافکنده هستند.

به این دلیل که مرد با آنها بسیار بد رفتار می کند.

چون او خشن است.

و چون فکر می کنند که گناهکار هستند.

 

بسیاری زنان می ترسند.

به عنوان مثال آنها از خود می پرسند:

 • چه کسی باید به من کمک کند؟
 • فرزندان خود را از دست می دهم؟
 • آیا می توانم بدون شوهرم زندگی کنم؟
 • از کجا پول به دست بیاورم؟

به این دلیل، بسیاری زنان به دنبال کمک نمی گردند.

آنها درباره خشونت موجود در منزل صحبت نمی کنند.

و آنها مصدومیت های خود را پنهان می کنند.

 

ما می خواهیم به شما جرأت بدهیم.

شما نباید شرمسار باشید.

همچنین خشونت تقصیر شما نیست.

مقصر مرتکب خشونت است.

 

لطفاً به دنبال کمک باشید.

و به دنبال کمک برای فرزندان خود باشید.

 

و درباره خشونت صحبت کنید.

خشونت راز نیست.

خشونت همچنین خصوصی نیست.

 

شاید بخواهید جدا شوید.

و تنها زندگی کنید.

یا تنها با فرزندانتان.

برای این مسئله کمک و راهنمایی وجود دارد.