دادگاه چگونه می تواند کمک کند؟

قوانین مهم ضد خشونت.

 

 

قانون ضد خشونت به تصویب رسیده است.

این قانون باید از همه مردم در مقابل خشونت حمایت کند.
غالب اوقات زنان خشونت را تجربه می کنند.

بنابراین این قانون به طور ویژه برای زنان اهمیت دارد.

  • به کمک این قانون، زنان مجبور نیستند خشونت را تجربه کنند.
  • به وسیله این قانون، زنان می توانند از خود در برابر خشونت دفاع کنند.

شما می توانید از دادگاه خانواده درخواست های متفاوتی داشته باشید.

به کمک آن شما در برابر مجرم در امنیت به سر می برید.

به کمک آن خشونت متوقف می شود.

شما می توانید این درخواست ها را داشته باشید:

  • که بتوانید به تنهایی در خانه مشترک زندگی کنید.
  • که مجرم اجازه نداشته باشد به خانه بیاید.
  • که مجرم اجازه نداشته باشد دیگر به اقامتگاه شما بیاید.
  • که مجرم اجازه نداشته باشد دیگر در نزدیکی شما به سر برد.
  • که او دیگر اجازه نداشته باشد شما را دنبال کند.

 

که مجرم دیگر اجازه نداشته باشد با شما تماس بگیرد.

که اجازه نداشته باشد به شما هیچ پیامک یا ایمیلی بفرستد.

یا: مجرم باید 50 متر فاصله را حفظ کند.
که اجازه نداشته باشد به شما نزدیک شود.

که اجازه نداشته باشد وارد اتاقی شود که شما در آن حضور دارید.

                                                              

در صورتی که با این وجود مجرم این موارد را رعایت نکند،

می توانید به پلیس زنگ بزنید: 110

پلیس می تواند از شما محافظت کند.

پلیس مجرم را دور می کند.

پلیس یک شکایت نامه کیفری تنظیم می کند.

بنابراین مجرم مجازات می شود.

قانون های دیگری نیز وجود دارد.

به عنوان مثال در کتاب قانون کیفری.

آمده است که:

چه مجازات هایی برای چه اعمال مجرمانه ای وجود دارد.