حتی کودکان نیز نیازمند محافظت هستند

برای فرزندان این امر بسیار بد است:

 

زمانی که خشونت را تجربه می کنید!

 

بعضی از بچه ها مجبور بودند کشور دیگری را ترک کنند.

آنها فرار کرده اند.

چون در آنجا جنگ و خشونت است.

آنها از جان خود می ترسیده اند.

یا میان راه صحنه های بسیار بدی را دیده اند.

 

کودکان همچنین متوجه وجود خشونت در خانواده می شوند.

 

آنها خشونت را می بینند، می شنوند و احساس می کنند.

مستقل از اینکه چه سنی داشته باشند.

 

کودکان نیز اغلب قربانی خشونت هستند.

آنها مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.

یا اینکه تهدید می شوند و ترس دارند.

گاهی اوقات کودکان خشونت جنسی را نیز تجربه می کنند.

هرگونه خشونت برای کودکان بسیار بد است.

به آنها بسیار سخت می گذرد.

  • آنها ممکن است رویاهای بدی داشته باشند و نمی توانند بخوابند.
  • آنها ممکن است شب در رختخواب خود بمانند.       
  • آنها می ترسند. یا کودکان تغییر می کنند.
  • بعضی از کودکان آرام و مضطرب می شوند.
  • بعضی از کودکان عصبانی می شوند و بچه های دیگر را کتک می زنند.
  • کودکان ممکن است دیگر بازی نکنند.  
  • برخی دیگر نمی توانند به خوبی یاد بگیرند.
  • بعضی از کودکان بعدها مواد مخدر مصرف می کنند.

از کودکان باید در مقابل خشونت محافظت نمود!

تمام کودکان باید بدون خشونت بزرگ شوند.

این حق آنها است.

 

پیشنهادات کمکی ویژه ای برای کودکان وجود دارد.

لطفاً برای کودکانتان کمک بگیرید.

 

به طور مثال از پلیس یا در یک مرکز مشاوره.

یا در یک خانه زنان.

نشانی ها را در اینجا می یابید.