همراهی فرایند اجتماعی-روانشناسی چگونه کمک می کند؟

و کمک های بیشتری برای شما وجود دارد.

 

معنای آن این است که: همراهی فرایند اجتماعی روانشناسی.

او یک همراه خانم است.

او با شما به ایستگاه پلیس می آید.

در صورتی که بخواهید.

وقتی شما یک شکایت نامه کیفری تنظیم می کنید.

 

او همچنین برای شما موارد زیر را توضیح می دهد:

آنچه که باید بعداً در دادگاه انجام دهید.

نباید تنها به دادگاه بروید.

خانم همراه با شما می آید.

او در تمام مدت در کنار شما می ماند.

وقتی که توضیح می دهید چه اتفاقی رخ داده است.