خشونت خانگی چیست؟

خشونت خانگی بین بسیاری بسیاری افراد رخ می دهد.

آنها یکدیگر را خوب می شناسند.

به عنوان مثال:

 • بین زن و شوهر.
 • بین دوست پسر و دوست دختر.
 • یا در خانواده.

در خشونت خانگی، تقریباً در همه موارد زنان قربانی هستند.

و اغلب اوقات مردان مجرم هستند.

شوهر، پرستار، عمو، پدر بزرگ، پسر، یک همسایه یا دوست.

مجرمان می توانند زن نیز باشند.

به عنوان مثال:
شریک زندگی زن، مادر، دختر.

خشونت خانگی اغلب در خانه رخ می دهد.

 •  در آپارتمان.
  یا در اقامتگاه.
  یا در جایی که کسی نمی تواند ببیند.

به همین دلیل اغلب کسی متوجه آن نمی شود.

گاهی اوقات خشونت خانگی در بیرون منزل نیز رخ می دهد.

 • در خیابان.
 • یا در محل کار.

 

این خشونت ها ممکن است برای همه زنان رخ دهد.

 • مستقل از اینکه یک زن آلمانی باشد یا نه.
  یا زنی از کشوری دیگر.
 • مستقل از اینکه سن زن چقدر باشد.

 

 • مستقل از اینکه آیا زن دارای معلولیت است یا خیر.

 

 • مستقل از اینکه کار زن چیست.
  مستقل از اینکه درآمد زن چقدر است.
  یا اینکه زن خانه دار است.