مشاهده لغتنامه

بی خانمان ها

آنها افرادی هستند که دیگر خانه ای از خود ندارند.
آنها در خیابان ها زندگی می کنند.
یا در اقامتگاهی برای افراد بی خانمان.