مشاهده لغتنامه

اقامتگاه پناهجویان

اقامتگاه های پناهجویان اقامتگاه هایی محافظت شده است.
نشانی آن سری است.
در آنجا فقط زنان زندگی می کنند.
مددکاران اجتماعی در آنجا کار می کنند.
آنها می توانند در رابطه با سوالات و مشکلات به شما کمک کنند.