راهنمایی و کمک در برابر خشونت

مراکز متعددی هستند که می توانید از آنها راهنمایی و کمک دریافت کنید.

 

 

همه جا می توانید توضیح دهید:

این اتفاق افتاده است.

خود شما تصمیم می گیرید که چه مقدار توضیح بدهید.

 

کارکنان حق ندارند این امر را به شخصی دیگر منتقل کنند.

این امر را وظیفه سکوت کردن می نامند.

شما تصمیم می گیرید که چه کار می خواهید بکنید.

کارکنان در این رابطه به شما کمک می کنند.