مشاهده لغتنامه

درخواست

یک درخواست یک نوشته است.
فرد به وسیله آن درخواست چیزی را می دهد.
اغلب در یک اداره.
به این کار درخواست دادن نیز می گویند.