مشاهده لغتنامه

خانه زنان

هنگامی که زنان خشونت را تجربه می کنند، می توانند به یک خانه زنان بروند.
در آنجا آنها در امنیت به سر می برند.
نشانی آن سری است.
در آنجا فقط زنان زندگی می کنند.
در آنجا فقط زنان کار می کنند.

دریافت اطلاعات بیشتر در اینجا...