درمانگاه سرپایی ضد خشونت

در صورت داشتن خونریزی یا در صورت داشتن شکستگی:

 

به پزشک مراجعه کنید.

یا به بیمارستان

 

به اولین مرکز امداد نجات

یک درمانگاه سرپایی ضد خشونت وجود دارد.

می توانید در مواقع زیر به آنجا مراجعه کنید:

  • مجرم شما را اذیت کرده است.
  • مجرم شما را مصدوم کرده است.
  • مجرم شما را دچار خفگی کرده است.
  • مجرم شما را به رابطه جنسی مجبور کرده است.
  • یا در صورتی که لکه های آبی دارید.
    یا زخم

 

ابتدا تماس بگیرید.

شماره تلفن را در اینجا می یابید.

سپس یک قرار ملاقات برای شما تنظیم می شود.

معاینات رایگان است.

همه پزشکان زن هستند.

یک پزشک زن شما را معاینه می کند.

او همه مصدومیت ها را ثبت می کند.

و از همه زخم ها عکس می گیرد.

 

مصدومیت ها مدارک مهمی هستند.

می توان آنها را به پلیس و دادگاه نشان داد.

شما تصمیم می گیرید که از این مدارک استفاده کنید یا نه.  

به عنوان مثال برای پلیس.

- هنگامی که می خواهید مجرم را نشان دهید.

یا برای دادگاه.