راه های خروج از خشونت

بسیاری مردم فکر می کنند که خشونت در زندگی مشترک یک امر خصوصی است.

بنابراین بر این باور هستند که:

  • هیچ کس نباید از آن چیزی بداند.
  • هیچ کس نباید در آن دخالت کند.
  • هیچ کس نمی تواند کمک کند.

ولی خشونت یک امر خصوصی نیست.

خشونت همیشه ممنوع است.

چه در منزل رخ دهد.

چه در خانه رخ دهد.

چه در خیابان رخ دهد.

چه در محل کار رخ دهد.

 

در برابر خشونت محافظت وجود دارد:

پلیس می تواند از شما محافظت کند.

قوانین می تواند از شما محافظت کند.