مشاهده لغتنامه

قانون ضد خشونت

قانون ضد خشونت باید از مردم حمایت کند.
وقتی مردم خشونت را تجربه می کنند.

شرایط بهره مندی از محافظت و حمایت در قانون مشخص شده است.

و اینکه چه محافظت ها و حمایت هایی به شما تعلق می گیرد.

قاضی تصمیم می گیرد که مجرم دیگر مجاز به انجام چه کارهایی نیست.

این امور ثبت می شود.

و مجرم حکم را دریافت می کند.

دریافت اطلاعات بیشتر دراینجا...