د تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب غیربستري کلینیک

که تاسې څخه وینه ځي. یا کوم ځای مو مات شوی وي:

 

نو ډاکټر ته لاړشئ.

یا روغتون ته.

د لومړۍ مرستې عاجل خدماتو ته.

د تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب غیربستري روغتون شتون لري.

تاسې کولی شئ دلته لاړشئ که:

  • متخلف تاسې ته درد درکړی وي.
  • متخلف تاسې ټپي کړي اوسئ.
  • متخلف ستاسې ساه بند کړی وي.
  • متخلف تاسې د جنسي اړیکې ته اړ ایستلي اوسئ.
  • یا تاسې د وهلو نښې ولرئ.
    یا ټپونه.

 

لومړی زنګ ووهئ.

تاسې کولی شئ د تلیفون شمیره دلته ومومئ.

بیا تاسې د ملاقات وخت ترلاسه کوئ.

معاینات وړیا دي.

دلته ټول ډاکټران ښځې دي.

یوه ښځینه ډاکټره به تاسې معاینه کړي.

هغه به ستاسې ټول ټپونه ولیکي.

او ستاسې د ټولو ټپونو عکسونه به واخلي.

 

ټپونه مهم شواهد دي.

تاسې کولی شئ دغه پولیسو او محکمې ته وښیوئ.

تاسې کولی شئ پریکړه وکړئ چې دا اسناد کاروئ که نه.

د مثال په توګه د پولیسو لپاره.

که تاسې غواړئ د متخلف پروړاندې عریضه وکړئ.

یا د محکمې لپاره.