مشاهده لغتنامه

مرکز مشاوره

مراکز مشاوره به ارائه کمک و حمایت می پردازند.
مراکز مشاوره مخصوص زنان به زنان کمک می کنند.

به عنوان مثال

  • زمانی که خشونت را تجربه می کنید.
  • وقتی مطمئن نیستید که آیا خشونتی رخ داده است یا نه.

در آنجا فقط زنان کار می کنند.
بدین وسیله همه زنان احساس خوبی خواهند داشت.