د قاموس مکمل لی

د مشورې مرکز

د مشورې مرکزونه مرسته او ملاتړ وړاندې کوي.
د مشورې مرکزونه د ښځو د مرستې لپاره.

د مثال لپاره

  • که تاسې تاوتریخوالی تجربه کوئ.
  • که تاسې ډاډه نه یاست چې دا تاوتریخوالی دی.

دلته یوازې ښځې کار کوي.
ترڅو ټولې ښځې د راحتۍ احساس وکړي.