د قاموس مکمل لی

د تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب قانون

د تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب قانون د خلکو څخه د محافظت لپاره دی.
کله چې خلک تاوتریخوالی تجربه کړي.

قانون ستاسې د خوندیتوب لپاره دی.

او کوم ډول خوندیتوب تاسې ترلاسه کوئ.

قاضي پریکړه کوي چې متخلف د کومو کارونو د نه ترسره کولو اجازه نلري.

دا هرڅه دلته لیکل شوي دي.

متخلف لیک ترلاسه کوي.

تاسې کولی شئ نور معلومات دلته ومومئ...محکمه تاسې سره څنګه مرسته کولی شي