د قاموس مکمل لی

غوښتنلیک

یو غوښتنلیک لیکلی سند دی.
د دې سره، تاسې د کوم چا څخه د کوم څه پوښتنه کوئ.
ډیری ځله په یوه دفتر کې.
دې ته غوښتنه کول همویل کیږي.