د قاموس مکمل لی

د شلټر اپارتمان

د شلټر اپارتمانونه محافظتي اپارتمانونه دي.
پته یې مخفي یا پټه ده.
یوازې ښځې دلته اوسیږي.
دلته ښځینه ټولنیزې کارکونکې کار کوي.
هغوی تاسې سره د پوښتنو او ستونزو په برخه کې مرسته کولی شی.