د قاموس مکمل لی

د ښځو شلټر

د ښځو شلټر
هغوی دلته خوندي دي.
پته یې مخفي یا پټه ده.
دلته یوازې ښځې ژوند کوي.
دلته یوازې ښځې کار کوي.

تاسې کولی شئ نور معلومات دلته ومومئ...