کورنی تاوتریخوالی څه شی دی؟

کورنی تاوتریخوالی د خلکو په مینځ کې پیښیږي.

 

دوی یوبل ښه پیژني.

د مثال په توګه:

 • د میړه او خاوند ترمینځ.
 • د هلک ملګري او انجلۍ ملګرې ترمینځ.
 • یا په کورنۍ کې.

ترډیره تل ښځې د کورني تاوتریخوالي قرباني کیږي.

او ډیری وختونه نارینه متخلفین وي.

میړه، سوپروایزر، کاکا، نیکه، زوی، ګاونډي، یا ملګری.

"متخلفین" ښځې هم کیدی شي.

د مثال په توګه:
د ژوند شریک، مور، یا لور.

کورنی تاوتریخوالی ترډیره په کور کې پیښیږي.

 • په اپارتمان کې.
  یا په استوګنه کې.
  یا چیرې چې هیڅ څوک نشي لیدی.

نو همدې لپاره، اکثرآ یې څوک نه ویني.  

 

ځینې وختونه کورنی تاوتریخوالی بهر پیښیږي.

 • په کوڅه کې.
 • په کار کې.

 

دا تاوتریخوالی ټولو ښځو سره پیښیدی شي.

 • هیڅ مهم ندي کیدی شي دغه ښځه آلماني وي.
  یا د کوم بل هیواد څخه ښځه.
 • هیڅ مهم ندي چې ښځه څومره عمر لري.

 

 • آیا هغه معیوب ده یا نده.  

 

 • هیڅ مهم ندي چې ښځه دنده لري یا نلري.
  هیڅ مهم ندي چې ښځه څومره پیسې ګټي.
  یا که د کورني کار کونکې ښځه ده.