د اوتریخوالي سره مرسته

ډیری ځایونه شته چې تاسې ورڅخه مرسته ترلاسه کولی شئ.

 

  • په تلیفون.
  • دد مشورې مرکز کې.
  • دښځو شلټر کې.
  • دشلټر اپارتمان کې.
    پته یې مخفي یا پټه ده.
    دا ډول اپارتمان ته د شلټر اپارتمان ویل کیږي.

 

هرچیرې تاسې کولی شئ وویوئ:

دا پیښ شوي.

تاسې پریکړه کوئ چې څومره ویوئ.

 

د دغه ځای کارمندان به یې بل چا ته ونه وایی.

دې ته د محرمیت شرایط وایی.

تاسې پریکړه کوئ چې څه کول غواړئ.

کارمندان به تاسې سره مرسته وکړئ.