مهمې پتې

که تاسې د کورني تاوتریخوالي په اړه د مرستې په لټه کې یاست.

که تاسې د کورني تاوتریخوالي په اړه د مشورې او معلوماتو په لټه کې یاست

پولیس
 
تلیفونتلیفون:110
فکسفکس:110
انټرنیټانټرنیټ:www.polizei.berlin.de
اطفایه
 
تلیفونتلیفون:112
فکسفکس:112

د ښځو پروژې

Frauen-Projekte

BIG-Hotline
 
تلیفونتلیفون:030 - 6 11 03 00
فکسفکس:030 - 61 07 45 65
انټرنیټانټرنیټ:www.big-hotline.de

د کورني تاوتریخوالي د مشورې مرکزونه

Frauen-Treffpunkt (Neukölln)
 
تلیفونتلیفون:030 - 6 22 22 60
 د هغوی لپاره پیغام چې غږ نه اوري د هغوی لپاره پیغام چې غږ نه اوري:0151 - 56 74 09 45
فکسفکس:030 - 62 70 55 18
د کارمندانو یو غړی په اشاري ژبه پوهیږي.
موږ د ویل چیر کارونکي میرمنو لپاره رمپ لرو.
د ماشومانو لپاره خدمات: پاملرنه، مرسته، او ملاتړ

Frauenraum (Mitte)
 
تلیفونتلیفون:030 - 4 48 45 28
فکسفکس:030 - 4 48 45 27
انټرنیټانټرنیټ:www.frauenraum.de
Frauen-Beratung Bora (Weißensee)
 
تلیفونتلیفون:030 - 9 27 47 07
فکسفکس:030 - 92 37 52 66
په کمپیوټر مشوره: https://bora.beranet.info
Frauenberatung Tara (Schöneberg)
 
تلیفونتلیفون:030 - 78 71 83 40
فکسفکس:030 - 78 71 83 49
Interkulturelle Fach-Beratungs-Stelle und Interventions-Stelle (Zehlendorf)
 
تلیفونتلیفون:030 - 80 19 59 80
فکسفکس:030 - 80 19 59 82
مشوره او ملاتړ په ډیری ژبو کې.

د ښځو شلټرونه

Frauen-Haus des Caritasverbandes
 
تلیفونتلیفون:030 - 8 51 10 18
فکسفکس:030 - 8 51 30 10
انټرنیټانټرنیټ:www.caritas-berlin.de
Hestia-Frauen-Haus
 
تلیفونتلیفون:030 - 5 59 35 31
فکسفکس:030 - 55 48 96 99
انټرنیټانټرنیټ:www.hestia-fh.de
2. Autonomes Frauen-Haus
 
تلیفونتلیفون:030 - 37 49 06 22
فکسفکس:030 - 37 49 06 20
Frauen-Haus Cocon
 
تلیفونتلیفون:030 - 91 61 18 36
فکسفکس:030 - 91 61 18 37
Frauen-Haus Bora
 
تلیفونتلیفون:030 - 9 86 43 32
فکسفکس:030 - 9 86 53 20
Interkulturelles Frauen-Haus
 
تلیفونتلیفون:030 - 80 10 80 50
فکسفکس:030 - 80 10 80 55

د مهاجرت اپارتمانونه

Frauenort Augusta
 
تلیفونتلیفون:030 - 28 59 89 77
 د هغوی لپاره پیغام چې غږ نه اوري د هغوی لپاره پیغام چې غږ نه اوري:0160 - 6 66 37 78
فکسفکس:030 - 46 60 02 18
انټرنیټانټرنیټ:www.frauen-zuflucht.de
د معیوب ښځو لپاره خدمات:
کارمندان کولی شي په اشارو ژبه وغږیږي.
Flotte Lotte
 
تلیفونتلیفون:030 - 4 16 70 11
فکسفکس:030 - 40 71 35 92
Frauenzimmer e. V.
 
تلیفونتلیفون:030 - 7 87 50 15
فکسفکس:030 - 7 87 50 16
انټرنیټانټرنیټ:www.frauenzimmer-ev.de
د معیوب ښځو لپاره خدمات:
د ویل چیر لرونکی iد شلټر اپارتمان.
ړنده ښځه کولی شي لارښود سپی راوړي.
Hestia-Zufluchts-Wohnungen
 
تلیفونتلیفون:030 - 4 40 60 58
فکسفکس:030 - 44 05 50 40
انټرنیټانټرنیټ:www.hestia-ev.de
Matilde e. V.
 
تلیفونتلیفون:030 - 56 40 02 29
فکسفکس:030 - 5 64 75 62
offensiv ´91 e. V.
 
تلیفونتلیفون:030 - 63 22 38 45
فکسفکس:030 - 6 31 60 01
انټرنیټانټرنیټ:www.offensiv91.de
Paula Panke
 
تلیفونتلیفون:030 - 4 85 47 02
 د هغوی لپاره پیغام چې غږ نه اوري د هغوی لپاره پیغام چې غږ نه اوري:0163 - 9 60 63 82
فکسفکس:030 - 48 09 98 47
انټرنیټانټرنیټ:www.paula-panke.de
بله تلیفون شمیره: 0304854701
د معیوب ښځو لپاره خدمات:
کارمندان کولی شي په اشارو ژبه وغږیږي.
ZUFF e. V.
 
تلیفونتلیفون:030 - 6 94 60 67
فکسفکس:030 - 69 81 83 58

لانور د مشورې مرکزونه او استوګنیز پروژې

Interkulturelles Wohn-Projekt
 
تلیفونتلیفون:030 - 80 10 80 10
فکسفکس:030 - 80 10 80 15
Mädchen-Notdienst Krisen-Wohnung von Wildwasser e. V.
Bornemannstraße 12
13357 Berlin
تلیفونتلیفون:030 - 21 00 39 90
فکسفکس:030 - 21 00 39 91

د جنسي تاوتریخوالي لپاره د مشورې مرکزونه

Frauen-Selbsthilfe und Beratung
Friesenstraße 6
10965 Berlin
تلیفونتلیفون:030 - 6 93 91 92
فکسفکس:030 - 6 93 88 52
Mädchen-Beratungs-Stelle Mitte
Dircksenstraße 47
10178 Berlin
تلیفونتلیفون:030 - 2 82 44 27
فکسفکس:030 - 28 48 49 15
Interkulturelle Wohngruppe für Mädchen DonyA
Wriezener Straße 10/11
13359 Berlin
تلیفونتلیفون:030 - 48 62 82 11
فکسفکس:030 - 48 62 82 12
Frauen-Nacht-Café von Wildwasser e. V.
Mareschstraße 14
12055 Berlin
تلیفونتلیفون:030 - 61 62 09 70
تاسې کولی شئ د شپې لخوا لدې ځای څخه مرسته ترلاسه کړئ.
KIZ (Kind im Zentrum)
Maxstraße 3a
13347 Berlin
تلیفونتلیفون:030 - 2 82 80 77
فکسفکس:030 - 2 82 93 90
انټرنیټانټرنیټ:www.ejf.de
Lara Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen*
Fuggerstraße 19
10777 Berlin
تلیفونتلیفون:030 - 2 16 88 88
فکسفکس:030 - 2 16 80 61
انټرنیټانټرنیټ:www.lara-berlin.de

لانور د مشورې مرکزونه

Netzwerk behinderter Frauen Berlin e. V.
Leinestraße 51
12049 Berlin
تلیفونتلیفون:030 - 61 70 91 67
فکسفکس:030 - 67 96 83 20
بله تلیفون شمیره: 03061709168
Lesbenberatung
Kulmer Str. 20
10783 Berlin
تلیفونتلیفون:030 - 2 15 20 00
فکسفکس:030 - 21 91 70 09

د تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب غیربستري کلینیک

Gewaltschutzambulanz Charité
Birkenstraße 62, Hs. N
10559 Berlin
تلیفونتلیفون:030 - 4 50 57 02 70
فکسفکس:030 - 45 07 57 02 70

د برلین د ماشومانو عاجل محافظت خدمت

Hotline Kinder-Schutz
 
تلیفونتلیفون:030 - 61 00 66
Kinder-Notdienst
Gitschiner Straße 48/49
10969 Berlin
تلیفونتلیفون:030 - 61 00 61
انټرنیټانټرنیټ:www.kindernotdienst.de
Mädchen-Notdienst
Mindener Straße 14
10589 Berlin
تلیفونتلیفون:030 - 61 00 63
Jugend-Notdienst
Mindener Straße 14
10589 Berlin
تلیفونتلیفون:030 - 61 00 62