ሓገዝ ኣብ ተለፎን

 

ኣብ BIG-ሆትላይን ክትድውሊ ትኽእሊ።

 

BIG-ሆትላይንእንታይ እዩ?

BIG ማለት፦ Berliner Initiative(ናይ በርሊን ተበግሶ) ኣንጻር Gewalt(ጐነጽ) ኣንስቲ።

ሆትላይን ካልእ ቃል ን ምምካር ተለፎን እዩ።

ኣብኡ ሓገዝ እንተዘድልየካ ክትድውል ትኽእል።

 

ዋላ ጀርመንኛ እንተየዝትዛረቢ።

ሽዑ ኣስተርጓሚት ትሕግዝ።

ንሳ ተተርጉም፦

 • እቲ ትዛረብዮ።
 • ከምኡ'ውን ካልኦት ዝብሉኪ።

ነቲ BIG-ሆትላይን ኩሉ መዓልቲ ትረኽቢ።

ኣብ ኩሉ ሰዓት።

ለይትን መዓልትን።

 • ክትድውሊ ትኽእሊ።
 • ወይ ኢመይል ክትጽሕፊ ትኽእሊ።
 • ዋላ ፋክስ ክትሰዲ ትኽእሊ።

 

ሽምክን ክትነግሪ ኣየድልየክን።
እንተ ደኣ ዘይደለኺ።

 

እቲ BIG-ሆትላይን መዓስ ክሕግዘኪ ይኽእል?

 • እንተ ዘይፈለጥክዮ፦
  ዓመጽ ድዩ?
 • ካልኦት እንተዝብሉ፦ „እዚ ደኣ ሓማቕ ዘይኮነ“
 • ኣዕሪኺ እንታይ ክትገብሪ ከምዘለኪ እንተዘይትፈልጢ።
 • እንተ ዘይፈለጥክዮ፦
  ኣበይ ሓገዝ ኣሎ?
 • ሓደ ቦታ ኣብ ሓደ ቤት-ኣንስቲ እንተደሊኺ።
  ወይ ኣብ ሓደ ናይ ዑቕባ ኣፓርታማ።
 • ኣብ ሓደ ቤት-ፍርዲ ጠለባት ክትገብሪ እንተደሊኺ።
  ንኣብነት፦
  ዓርኺ ኣብ ከባብኺ ክመጽእ መታን ከይፍቐደሉ።
  ዓርኺ ኣብ ኣፓርታማኺ ክመጽእ መታን ከይፍቐደሉ። ወይ ኣብቲ ዑቕባ/መቐመጢ።

 

ሽዑ BIG-ሆትላይን ደውልሉ።

 

ሽዑ ከመይ ክቕጽል?

እተን ሰራሕተኛታት ይመኽሩኺ።

ምኽርታትን ሓበሬታን ክህባኺ።

 

ሓንቲ ሰራሕተኛ ዋላ ምሳኺ ክትራኸብ ትኽእል።

ኣብ ሓደ ውሑስ ቦታ።

ኣብኡ ብሓንሳብ ክትሓስባሉ ትኽእላ፦

 • ኣየናይ ሓገዝ የድልየኪ?
 • ከመይ ክቕጽል?