መእተዊ

ኣብ ብዙሓት ዕርክነታት ዓመጽ ኣሎ።

እዚ ዓመጽ'ዚ ዘቤታዊ ዓመጽ እዩ ዝብሃል።

 

ዘቤታዊ ዓመጽ ንኣብነት ዝስዕብ እዩ፦

  • ሰብኣይ ንሰበይቱ እንተዝሃርማ።
  • ብጹሕ ውላድ ነዲኡ እንተዝፈራርሓ።
  • ኣቦ ንብጽሕቲ ጓሉ እንተተንኪፉዋ።
    ንሳ ከኣ ከይደለየት ከላ።

 

ብዙሓት ኣንስቲ ዘቤታዊ ዓመጽ ይምኮራ እየን።

ዓመጽ ግና ክልኩል እዩ።

ማንም ሰብ ንሰበይቲ ክሃርማ ኣይፍቐድን።

ማንም ሰብ ንሰበይቲ ክፈራርሓ ኣይፍቐድን።

ማንም ሰብ ንሰበይቲ ክጸርፋ ኣይፍቐድን።

 

ንኩለን ኣንስቲ ከነተባብዐን ኢና ንደሊ።

ዋላ ንዓኺ ከነተባብዐኪ ንደሊ።

 

እዚ ክትፈልጢ ይግብኣኪ፦

  • ዓመጽ ክትጽውሪ የብልክን።
  • ነብስኺ ክትከላኸሊ ትኽእሊ!
  • ብዛዕባ ሕይወትኪ ባዕልኺ ትውስኒ።
  • በይንኺ ኣይኮንክን!

ሓገዝ ኣምጽኢ ኢኺ!

ሓገዝ ኣበይ ከምትረኽቢ ኣብ ኣድራሻታት ተጻሒፉ።።

 

ኣገዳሲ ሓበሬታ ንምንባብ፦

እዚ ገጽ'ዚ ኣብ ቀሊል ቋንቋ ተጻሒፉ።

ሽሕ'ኳ ገሊኦም ከበድቲ ቃላት ገና ኣብቲ ጽሑፍ ይርከቡ።

እዚኦም ቃላት ብሮጊድቀይሕን እዮም።

ኣብ መጽሓፍ መዝገበ-ቃላት እዮም ተገሊጾም።

ኣብቲ ቃል ጠውቒ ኢኺ።

ብኸምኡ ናብ መዝገበ-ቃላትኢኻ ትመጽእ።