ፖሊስ ክሕግዘኪ ይኽእል


ንፖሊስ ከመይ ክትረኽቢ ትኽእሊ?

ዓመጽ እንተትምኮሪ ፖሊስ ከተምጽኢ ትኽእሊ።

 • ናይ ረድኤት-ተለፎን ቁጽሪ 110 ክትድውሊ ትኽእሊ።
 • ናብ ፖሊስ ክትከዲ ትኽእሊ።
  ኣብ ፖሊስ ኩሉ ግዜ ሰብ ኣሎ።
  ኣብ ኩሉ ሰዓት።
  መዓልትን ለይትን።
  ኣብኡ ሪፖርት ክትገብሪ ትኽእሊ።
 • ዋላ ሓደ ፋክስ ናብ ቁጽሪ 110 ክትሰዲ ትኽእሊ።

 

ፖሊስ እንታይ ይገብር?

ዓመጽ እንተትምኮሪ፣ ንፖሊስ ክትድውሊ ትኽእሊ።

ሽዑ ፖሊስ ክመጽእን ክሕግዘክን እዩ።

ፖሊስ ዝስዕብ ይሓተኪ፦ እንታይ ብልክዕ ተፈጺሙ?


ፖሊስ ይምርምር፦ ኣብ ድንገት ዲኺ ዘለኺ?
እቲ ገባሪ ገና ይፈራርሓኪ ዶ?

ሽዑ እቲ ፖሊስ ነቲ ገባሪ ካብቲ ኣፓርታማ ከውጽኦ ይኽእል።

ወይ ካብቲ ዑቕባ።

 

ሽዑ ክሳብ ክልተ ሰሙናት ክምለስ ኣይፍቐደሉን።

ክሳብ ሽዑ ኣብ ካልእ ክድቅስ ኣለዎ፦

 • ኣብ ኣዕሩኽ፣
 • ኣብ ኣዝማድ፣
 • ኣብ ሓደ ገዛ ን ዘይብለን።
 • ኣብ ካልእ ዑቕባ።

 

እዚ ንሓለዋኺ እዩ።

ሽዑ ክልተ ሰሙናት ግዜ ኣለኪ።

ብህድኣት ክትሓስብሉ ትኽእሊ፦

ንቀጻሊ እንታይ ክትገብሪ ደሊኺ።

 

ፖሊስ ክገልጸልኪ፦

 • እዚ ሕጂ ክትገብሪ ትኽእሊ።
 • እዚኦም መሰላት ኣለኪ።
 • ኣብኡ ምምካርን ሓገዝን ትቕበሊ።

 

እቲ ፖሊስ ዋላ ናብ ሓደ ውሑስ ቦታ ክወስደኪ ይኽእል።

ንኣብነት ናብ ሓደ ቤት-ኣንስቲ።
እዚ እንተደሊኺ።
ከምኡ'ውን ኣብ ቤት-ኣንስቲ ዝያዳ ውሕስነት እንተዝስምዓኪ።                               

 

ኣብ ፖሊስ ሪፖርት/ምሕባር መቕጻዕቲ ክትገብሪ ትኽእሊ።

ሽዑ ፖሊስ ክምርምር እዩ።
እንታይ ድዩ ተፈጺሙ?
መን እንታይ ገሩ?

ፖሊስ ሽዑ መርትዖታት ክደሊ።

ሽዑ እቲ ገባሪ ክቕጻዕ ይኽእል።

ካብ ሓደ ቤት-ፍርዲ።

ሽዑ ምስክር ኢኹ።

እዚ ማለት፦ ኩሉ ዝተፈጸመ ነቲ ቤት-ፍርዲ ትነግርዮ።

 

 

ሓንቲ ጠበቓ ክትሕግዘኪ ትኽእል።