د قاموس مکمل لی

د تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب غیربستري کلینیک

تاسې دلته معاینه کولی شئ.
که تاسې تاوتریخوالی تجربه کړئ.

تاسې کولی شئ نور معلومات دلته ومومئ...