د رواني – ټولنیز پروسې ملاتړ څنګه مرسته کوي؟

او دلته ستاسې لپاره نوره مرسته هم شتون لري.

 

پدې معني: د رواني – ټولنیز – پروسې ملاتړ.

دا یوه ښځینه ملتیا کونکې ده.

هغه به یوځای تاسې سره پولیسو ته راشي.

که تاسې غواړئ.

که تاسې عریضه کوئ.

 

هغه به تاسې ته دا هم تشریح کړي:

تاسې باید دا وروسته په محکمه کې وکړئ.

تاسې اړ نه یاست یوازې محکمې ته لاړشئ.

ښځینه ملتیا کونکې تاسې سره ځي.

هغه ټول وخت ستاسې څنګه ته اوسي.

که تاسې وایی چې څه پیښ شوي دي.