پولیس تاسې سره مرسته کولی شي


 

تاسې څنګه د پولیسو سره اړیکه نیسئ؟

که تاسې تاوتریخوالی تجربه کوئ تاسې پولیسو ته ورتلی شئ.

 • تاسې کولی شئ د 110 عاجل شمیرې ته زنګ ووهئ.
 • تاسې کولی شئ پولیسو ته ورشئ.
  د پولیسو ماموریت کې تل یوڅوک موجود وي.
  په هر ساعت کې.
  ورځ او شپه.
  تاسې کولی شئ دلته راپور ورکړئ.
 • تاسې کولی شئ 110 ته فکس هم ولیږئ.

 

پولیس څه کوي؟

که تاسې تاوتریخوالی تجربه کوئ تاسې پولیسو ته زنګ وهلی شئ.

پولیس به راشي او تاسې سره به مرسته وکړي.  

پولیس به تاسې څخه پوښتنه وکړي: دقیقآ څه پیښ شوي دي؟

پولیس به وګوري: آیا تاسې په خطر کې یې؟
آیا متخلف لاهم تاسې ګواښي؟

بیا پولیس کولی شي متخلف د اپارتمان څخه بهرته وباسي.

یا د کور څخه بهر.

 

هغه ممکن تر دوه اونیو پورې بیرته رانشي.

د دغه وخت په جریان کې هغه اړ دی بل چیرې ویده شي:

 • د ملګرو سره،
 • د خپلوانو سره،
 • د بې کوره افرادو لپارهودانۍ کې.
 • په بله استوګنه کې.

دا ستاسې د محافظت لپاره دي.

بیا تاسې دوه اونۍ وخت لرئ.

تاسې کولی شئ پدې اړه فکر وکړئ:

اوس تاسې څه غواړئ چې وکړئ.

 

پولیس به تاسې ته ووایی:

 • تاسې اوس دا کولی شئ.
 • دا ستاسې حقونه دي.
 • دلته به تاسې مشوره او مرسته ترلاسه کړئ.

 

پولیس کولی شي تاسې یوه خوندي ځای ته هم ویسي.

د مثال په توګه د ښځو شلټر ته 
که تاسې غواړئ.
او تاسې دښځو شلټر کې د خوندیتوب احساس کولی شئ.                                

 

تاسې کولی شئ پولیسو ته جنایی شکایت وکړئ.

پولیس به بیا تحقیقات وکړي.
څه پیښ شوي دي؟
چا څه کړي دي؟

پولیس به بیا شواهد ولټوي.

 • که متخلف تاسې ټپي کړي اوسئ د تاوتریخوالي پروړاندې د خوندیتوب غیربستري کلینیک کولی شي دغه ولیکي.
  د بیلګې په توګه دغه شواهد دي.

بیا متخلف ته جزا ورکول کیدی شي.

د جنایی محکمې لخوا.

تاسې شاهد اوسئ.

پدې معني: هغوی جنایی محکمې ته هرهغه څه وایی چې پیښ شوي دي.

 

او څارنوال تاسې سره مرسته کولی شي.