د قاموس مکمل لی

قاموس

تاسې کولی شئ مشکل تکي په قاموس کې وګورئ.
هغوی هغه ټکي دلته په ساده ژبه تشریح کړي دي.