د قاموس مکمل لی

د محرمیت شرایط

 

د محرمیت شرایط پدې معني دي چې کوم څوک نشي کولی کوم بل چاته کوم څه ورکړي.

  • ستاسې ډاکټر اجازه نلري بل چاته هغه څه ووایی چې تاسې یې هغې یا هغه ته وایی.
  • ستاسې ډاکټر اجازه نلري بل چاته هغه څه ووایی چې تاسې یې هغې ته وایی.

یوازې که تاسې د دې اجازه ورکړئ.
بیا ډاکټران او ټولنیز کارکونکي اجازه لري هغه څه ووایی چې تاسې ورته ویلي دي.