Buuga-qaamuuska

xeerka-sirta

xeerka-sirta waxay ka dhigantahay, inuusan qof wax sir ah faafinkarin.

  • Dhkhtarkaaga maaha inuu, inuu waxaaga sheego.
  • Shaqlaada maaha inay, inay sheegto waxaa u sheegatay.

Kaliya hadaa u ogolaato.
dakhtarkaaga iyo shaqaaalada sheegikartaa, wax adiga kuugu saabsan.