د قاموس مکمل لی

هاټلاین

هاټلاین په تلیفون د مشورې لپاره بله اصطلاح ده.
تاسې دلته مشوره ترلاسه کولی شئ.

تاسې کولی شئ نور معلومات دلته ترلاسه کړئ...