Buuga-qaamuuska

Hotline

Hotline waa kalmad oo ka dhigan waxaa ka helikataa teleefoon ahaan.
Halkan macluumaad baad ka helikartaa.

Macluumaad dheeraad waad ka helikartaa halkan…