د قاموس مکمل لی

تلیفوني مشوره

تلیفوني مشوره د تلیفون له لارې مشوره ده.
د BIG هاټلاین تلیفوني مشوره ورکوي.